Segítség az Egyház számára

1.	SAN MARINOI KÖZTÁRSASÁG – 1995. július 1: Lelkigyakorlat cönákulum formájában egy Bíborossal, egy Apostoli Nunciussal, 20 Püspökkel és 300 Pappal az öt kontinens MPMFelelőseivel.

E fejezet végén, ahol a Máriás Papi Mozgalom eredetét, terjedését és lelkiségét iparkodtunk megvilágítani, természetesen felmerül az a kérdés: de milyen jelentősége van ma ennek a Mozgalomnak az Egyházban? A minden szinten működő rengeteg egyesület között mi a funkciója az egyházi életben?

          Úgy tűnik, hogy egyszerű feleletet kell adnom erre a kérdésre: a MPM olyan segítség, amelyet ma az Égi Édesanya az Egyháznak felkínál, hogy éreztesse anyai jelenlétét, hogy megvigasztalódjék nagy szenvedésében és mindig érezze, hogy sok gyermeke szeretete és imája veszi körül.

          A MPM–mal a Szűzanya az Egyháznak olyan hatásos segítséget akar felkínálni, hogy az legyőzze a megtisztulás fájdalmas váltságát, amit ezekben az időkben átél.

          A jelenlegi váltság azt mutatja, hogy az egykor virágzó szerzetesrendek és szerzetesi kongregációk most a különleges nehézség idejét élik.

          Művével a Szűzanya segíteni akar mindenkit, hogy vele együtt küzdje le a szenvedés mostani nehézségeit, ezért felszólítja elsősorban a Papokat, utána a szerzeteseket és a híveket az ő Szeplőtelen Szívének felajánlására, a Pápa és az Egyház iránti igen nagy hűségre.

          A Mozgalomnak nincs semmi jogi formája azért, hogy minél könnyebben elfogadhassa mindenki ezt a segítséget.

          Ebben áll gyengesége is, mert mivel nincs jogi formája, lehetetlen hivatalos jóváhagyást kérni, ami segíthetné útját.

          De ez az ereje is, mert nem jár egyesületi kötöttséggel, ezért megkönnyíti a Papok és Szerzetesek számára, hogy csatlakozzanak hozzá.

          Ha az Egyházat nagy fához hasonlítanám, azt mondanám, hogy a MPM célja nem az, hogya meglévőket még egy ággal szaporítsa, hanem az, hogy olyan titkos erőt bocsásson beléje, amely Mária Szeplőtelen Szívéből kiindulva az Egyház minden ágára átterjed, segítve, hogy mindegyik a saját feladata és sajátos élettörvénye szerint fejlődjék, és mindegyiknek nagyobb életerőt és szépséget biztosítson.

          Ha ezek után azt kérdezik tőlem, melyik tulajdonság az, amely a Máriás Papi Mozgalomban leginkább megragad engem, úgy tűnik, azt kell mondanom, hogy lényegét képező szegénysége.

          A Mozgalom olyan szegény, hogy hivatalosan nem is létezik. És nem létezvén természetesen semmiképpen sem le2.	VATIKÁN – 1993. december 8: Miután a Szentatyával misézett a (Pápa) magánykápolnájában, StefanoGobbi atya beszél neki az ázsiai és óceániai útjáról.het jegyzékbe venni.

          Olykor mosolyogva mondjuk magunk közt: most már több mint százezren vagyunk Papok és több tízmilliónyian a hívők, akik a Máriás Papi Mozgalomhoz tartozunk, de sehol sincs bizonyítéka annak, hogy létezünk.

          A Mozgalom annyira szegény, hogy nem birtokolhat saját eszközöket, és nincs lehetősége elfogadni hagyatékot, vagy egyéb javakat. Csak adományból él, amit a Gondviselés küld, hogy gondoskodjék a könyvek kinyomtatásának és terjesztésének óriási költségeiről. A nemzeti központok önállóan irányítják a Mozgalom életét azokkal az eszközökkel, amelyeket a Gondviselés bocsát rendelkezésükre.

          A Mozgalom az emberi támogatásokat illetően szegény még abban is, ami örömet és kényelmet okozna elkerülhetetlen nehézségei között.

          Ilyen lehetne valamely sajátos ajánlás az elöljárók részéről, egyházi tekintélyektől származó dicséret, bátorítás és az érdem más különféle bizonyítékai.

          Az abiztos támogatás, amelyet a Szűzanya nekünk adni akar, az ő Szeplőtelen Szíve, ez az egyetlen ajánló levél, mely minden Pap életébe beleíródik, aki neki ajánlja magát, hogy az ő segítségével érje el az életszentséget.

          A Máriás Papi Mozgalom e radikális szegénységét mindenkinek szeretnie, áldania és élnie kell.

          Mert Mária szegénysége az, amely saját Művében visszatükröződik.

          Ez az égi Királynőjének szegénysége, aki az egyszerű háziasszony ruhája alatt rejtőzik.

          Szeplőtelen és kegyelemmel teljes Édesanyánk szegénysége ez, aki egyszerű és mindennapi életmódjában mutatkozik teljesen átadva magát József jegyese és isteni Fia, Jézus tökéletes szolgálatára.

          Mária szegénységének kell mindig tükröződnie e Műben, mert a Máriás Papi Mozgalom is csak szolgálatként, és az Egyház iránti szeretet tökéletes szolgálataként kell fennállnia, terjednie és működnie.

          Ez az, amiért a Mozgalomnak nem kell birtokolnia még saját létezésének dokumentumát sem: csak az Egyház életében és az Egyház szolgálatában élhet.

          Ily módón a MPM valóban segítheti az Egyházatnagy keresztjének hordozásában a tisztulás e véres idején. Az a fény, amelyet a Szeplőtelen Szív sok kedves fia révén ajándékoz neki, segíti őt abban, hogy a legnagyobb tündöklése felé haladjon.

          „Így rajtatok keresztül, akik válaszoltatok nekem, fényem mind inkább elterjed az Egyházban, és az Egyház ismét erőt, bizalmat és új lendületet szerez a föld minden népének evangelizálására és megmentésére.” (1980. november 14.)